Onze privacy- en cookieverklaring

Hieronder vind je de privacy- en cookieverklaring van Galerie Charlie, met zetel te Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 3, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO onder nummer 0785.830.949  (hierna “Galerie Charlie”)

Deze verklaring probeert op transparante wijze informatie te geven over hoe Galerie Charlie omgaat met jouw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.galeriecharlie.be (hierna de “Website”) of de diensten van Galerie Charlie. Verder geeft deze verklaring een overzicht van de rechten die jij hieromtrent kan uitoefenen en waar je terecht kan voor meer informatie.

Galerie Charlie houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) (hierna de “AVG”). Dit brengt met zich mee dat Galerie Charlie de door jou verstrekte persoonsgegevens steeds rechtmatig, behoorlijk en transparant, doelgebonden, minimaal, juist en vertrouwelijk verwerkt en dat ze daarbij rekening houdt met het principe van opslagbeperking.

 • Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking: Galerie Charlie baseert haar verwerking steeds op een van de zes rechtsgrondslagen die voorzien zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Doelgebonden verwerking: Galerie Charlie verwerkt slechts persoonsgegevens voor de door haar specifiek geformuleerde doeleinden.
 • Minimale verwerking: Galerie Charlie verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de door haar specifiek geformuleerde doeleinden te bereiken.
 • Juiste verwerking: Galerie Charlie garandeert dat de persoonsgegevens correct zijn en wanneer dit niet zo is, verbetert Galerie Charlie ze meteen.
 • Vertrouwelijke en integere verwerking: Galerie Charlie gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt de veiligheid van data in acht. Galerie Charlie neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.
 • Opslagbeperking: Galerie Charlie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking.

 

 1. Definities

Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een natuurlijke personen die het mogelijk maken deze persoon te identificeren. Voorbeelden zijn naam, e-mailadres, adres, IP-adres en de identificatiecookies. Gegevens van ondernemingen vallen hier niet onder.

Verwerking van persoonsgegevens. Zowat iedere handeling met persoonsgegevens valt onder de noemer “verwerking van persoonsgegevens”. Het gaat bijvoorbeeld om het verzamelen, structureren opslaan, wijzigen, raadplegen, doorsturen, verspreiden en verwijderen van persoonsgegevens.

Betrokkene. De Betrokkene is de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website of een overeenkomst sluit met Galerie Charlie. De Betrokkene is het onderwerp van de gegevensverwerking door Galerie Charlie.

Diensten. Galerie Charlie is een online kunstgalerie die kunstwerken tentoonstelt en als tussenpersoon optreedt bij de verkoop ervan.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Galerie Charlie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via haar Website en in het kader van de Diensten die zij aanbiedt.

Galerie Charlie
KBO nr. 0785.830.949
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 3, 2800 Mechelen
hilke@galeriecharlie.be
www.galeriecharlie.be

Bij eventuele vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring, de verwerking van je persoonsgegevens of indien je beroep wenst te doen op je rechten vermeld in punt 7, gelieve dan contact op te nemen met Galerie Charlie via e-mail of per post via bovenstaande contactgegevens.

Om misbruik te voorkomen vraagt Galerie Charlie je om in dat kader (1) jezelf te identificeren, en (2) een motivatie voor de uitoefening van je rechten mee te delen. Wanneer Galerie Charlie zekerheid wil hebben over jouw identiteit of de gegrondheid van je aanvraag, kan Galerie Charlie om aanvullende informatie vragen. Galerie Charlie behoudt zich in dit kader het recht voor om geen gevolg te geven aan een aanvraag, mits gemotiveerde redenen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen die buitensporig of ongegrond zijn, of aanvragen waarbij de betrokkene zichzelf onvoldoende identificeert.

Wanneer je van mening bent dat Galerie Charlie jouw klacht onvoldoende heeft behandeld of een verzoek onterecht heeft geweigerd, kan je via e-mail of per post een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
tel: +32 2 427 48 00

Galerie Charlie behoudt zich het recht voor deze algemene privacy- en cookieverklaring eenzijdig te wijzigen wanneer haar diensten of geldende wetgeving dat vragen. Iedere wijziging van deze algemene privacy- en cookieverklaring deelt Galerie Charlie mee langs een aparte aankondiging op www.galeriecharlie.be 

 1. Waarom verwerkt Galerie Charlie persoonsgegevens?

Galerie Charlie verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waarvoor zij zich baseert op door de AVG-voorziene verwerkingsgronden. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn de toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigde belang.

Galerie Charlie verwerkt enkel niet-gevoelige persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres, cookies en surf- en klikgedrag) voor volgende doeleinden en rechtsgronden persoonsgegevens:

WELKE PERSOONSGEGEVENS? DOEL RECHTSGROND
IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van je bezoek Goede werking en veiligheid van de website garanderen (noodzakelijke cookies) Gerechtvaardigd belang
Analyse van de website Toestemming
Foto’s Weergeven van de “sfeer” van Galerie Charlie op de Website, sociale media, etc. Toestemming
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankgegevens, telefoonnummer of eventuele andere gegevens die via de Website, via e-mail/telefoon of op andere wijze worden meegedeeld Verstrekken van Diensten Uitvoering van een overeenkomst
Beantwoorden van vragen via het contactformulier Toestemming
Naam en e-mailadres Versturen van nieuwbrieven, op de hoogte houden van evenementen, seminaries e.d.m. Toestemming

Voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van je toestemming heb je steeds het recht om deze in te trekken. Hiervoor kan je steeds contact opnemen met Galerie Charlie op de wijze omschreven in punt 2 van deze Privacy- en Cookieverklaring. De verwerking van de gegevens door Galerie Charlie van voor de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Galerie Charlie is steeds gerechtvaardigd om persoonsgegevens te verwerken wanneer ze dient te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of bij het afdwingen van toepasselijke wetgeving.

Meer info over cookies vind je in punt 8 in deze Privacy- en Cookieverklaring.

 1. Aan wie verstrekt Galerie Charlie persoonsgegevens?

Galerie Charlie verstrekt jouw persoonsgegevens , in het kader van bovenstaande doeleinden en op basis van volgende rechtsgronden:

ENTITEIT PERSOONSGEGEVENS DOEL RECHTSGROND
Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur, o.a. Hostingprovider: Sidekick NV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33A, met ondernemingsnummer 0669.636.926

 

IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van je bezoek Goede werking en veiligheid van de website garanderen Gerechtvaardigd belang
Google analytics, WordPress, reCAPTCHA, Wordfence IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van je bezoek Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven, verzoeken van bots filteren,  goede werking en veiligheid van de website garanderen. Toestemming
Iedereen die de website of sociale media van Galerie Charlie raadpleegt Foto’s Weergeven van de “sfeer” van Galerie Charlie op de Website, sociale media, etc. Toestemming
Verkoper van het door jou via de Website gekochte kunstwerk Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankgegevens, geboortedatum, telefoonnummer of eventuele andere gegevens die via de Website, via e-mail/telefoon of op andere wijze worden meegedeeld Verstrekken van Diensten; Verkoper in staat stellen om jou een factuur te bezorgen van het gekochte kunstwerk Uitvoering van een overeenkomst

Wanneer de doorgifte gebeurt op basis van toestemming heb je steeds het recht deze toestemming te weigeren en deze te allen tijde in te trekken op de wijze omschreven in punt 2 van deze Privacy- en Cookiepolicy.

Wanneer er sprake is van een doorgifte van persoonsgegevens aan een Verwerker zorgt Galerie Charlie voor een verwerkersovereenkomst die ervoor zorgt dat de derde deze gegevens net als Galerie Charlie op een rechtmatige, veilige en correcte manier verwerkt.

In ieder geval verstrekt Galerie Charlie slechts die gegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Galerie Charlie geeft geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Galerie Charlie maakt op Website gebruik van social media plug-ins van o.a. Instagram en YouTube. Wanneer je klikt op deze plug-in word je naar het desbetreffende kanaal geleid. Dit heeft mogelijks tot gevolg dat deze sociale mediaplatformen jouw persoonsgegevens verwerken. Ze doen dit aan de hand van de door hen opgestelde privacy- en cookieverklaringen. Dit houdt geen doorgifte van persoonsgegevens in, Galerie Charlie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwerkingen door deze entiteiten.

 1. Hoe lang verwerkt Galerie Charlie de persoonsgegevens?

Galerie Charlie verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan we op de grond van de wet is vereist.

PERSOONSGEGEVENS DOEL HOE LANG?
Naam, e-mailadres, adres, bankgegevens, geboortedatum, telefoonnummer of eventuele andere gegevens die via het formulier of via e-mail/telefoon worden meegedeeld Diensten Verstrekken Tot 2 jaar na het stopzetten van de overeenkomst
Cookies Analyse van de Website Tot je je toestemming intrekt of tot het einde van de sessie
Goede werking en veiligheid van de website garanderen – noodzakelijke cookies Tot het einde van de sessie
Foto’s Weergeven van de “sfeer” van Galerie Charlie op de Website, sociale media, etc. Tot je je toestemming intrekt
Naam en e-mailadres Versturen van nieuwsbrieven Tot je je toestemming intrekt

Galerie Charlie is gerechtigd de persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, om zich te verdedigen tegen juridische vorderingen dan wel een juridische vordering in te stellen. 

 1. Welke waarborgen voorziet Galerie Charlie bij de verwerking van persoonsgegevens?

 Galerie Charlie heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid daarvan te waarborgen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen die de persoonsgegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerkingen. Voorbeelden van deze passende technische en organisatorische maatregelen zijn:

 • Installatie van antivirusprogramma’s;
 • Bewaren van persoonsgegevens in beschermde databanken (d.m.v. wachtwoorden);
 • Verzoeken van bots filteren, spam protectie;
 • om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan, om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent.
 1. Welke rechten heb je als Betrokkene?

Je hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens door Galerie Charlie. Houd er echter rekening mee dat aan de uitoefening van ieder recht mogelijks bepaalde voorwaarden, beperkingen en modaliteiten verbonden zijn.

Het recht op inzage en kopie Je hebt het recht om aan Galerie Charlie een kopie te vragen van de persoonsgegevens die Galerie Charlie verwerkt en die op jouw betrekking hebben.
Het recht op verbetering en aanvulling Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens te verbeteren wanneer deze fout zijn.
Het recht op gegevenswissing Je hebt het recht aan Galerie Charlie te vragen om de persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben te verwijderen wanneer

1.   De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;

2.   Je de toestemming waarop de verwerking gebaseerd is intrekt, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens;

3.   Je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;

4.   De verwijdering van je persoonsgegevens noodzakelijk is om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht.

Je hebt geen recht op gegevenswissing wanneer de gegevensverwerking door Galerie Charlie nodig is:

1.   Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

2.   Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

3.   Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

4.   Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

5.   Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens door Galerie Charlie te beperken wanneer je van mening bent dat de gegevens (1) niet juist zijn, of (2) wanneer je je recht op verzet uitoefent. Galerie Charlie kan je gegevens dan enkel nog verwerken voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van de rechten voor de rechtbank, voor de bescherming van de rechten van een ander persoon of met je toestemming.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt recht aan Galerie Charlie te vragen de persoonsgegevens die Galerie Charlie verwerkt en die op jouw betrekking hebben aan jou over te dragen of aan een derde in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.
Het recht van bezwaar Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking door Galerie Charlie van persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw bijzondere situatie. Galerie Charlie kan dit weigeren wanneer de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor haar contractuele en wettelijke verplichtingen.

Hoe je beroep kan doen op deze rechten vind je terug onder punt 2 van deze Privacy- en Cookieverklaring.

 1. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur of het winkelmandje van de websitegebruiker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Waarom gebruikt Galerie Charlie cookies?

 • Ten eerste helpen cookies Galerie Charlie je een betere gebruikerservaring te bieden aangezien cookies het mogelijk maken de Website te optimaliseren. Zo zorgen cookies ervoor dat de interactie tussen de Website en de websitebezoeker makkelijker en sneller verloopt. Cookies slaan bijvoorbeeld je taalvoorkeur of je vroeger winkelmandje op te slaan.
 • Daarnaast gebruikt Galerie Charlie cookies, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, om de inhoud van de betrokken websites te personaliseren en interessanter te maken.
 • Galerie Charlie gebruikt cookies ook, wanneer je hiervoor toestemming gegeven hebt, om je surfgedrag analytisch in kaart te brengen om de doeltreffendheid en inhoud van de Website te meten. (bijvoorbeeld nagaan hoe vaak en hoe lang bepaalde pagina’s bezocht worden, hoe de interactie tussen verschillende pagina’s gebeurt, enz.).

Cookies en soortgelijke technologieën laten Galerie Charlie niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de betrokken websites kunnen identificeren.

 1. Welke cookies gebruiken wij op onze Website?

Galerie Charlie verwerkt verschillende soorten cookies, met name:

 • Noodzakelijke cookies, die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website.
 • Functionele cookies, die je voorkeuren bewaren op de Website met als doel de gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring te verhogen. Voorbeelden zijn cookies die je taalvoorkeur of je winkelmandje onthouden.
 • Analytische cookies, die Galerie Charlie toelaten statistische gegevens over het gebruik van de website te analyseren. Door een analyse te maken van het aantal gebruikers van de Website en hoe de navigatie van de gebruikers op de Website, kan Galerie Charlie achterhalen welke delen belangrijk/interessant zijn of onbelangrijk/overbodig.
 • Tracing cookies, welke een profiel van jou als websitebezoeker vormen. Tracing cookies tonen Galerie Charlie de pagina’s die je hebt bezocht, de links waarop je hebt geklikt etc. zodat Galerie Charlie je gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties of websites kan aantonen.

Hieronder vind je een van cookies die we op de Website gebruiken:

Naam Categorie Doel Bewaartijd
wordpress_[hash] WordPress om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. sessie
wordpress_logged_in_[hash] WordPress om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. sessie
wp-wordpress_test_cookie WordPress om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. sessie
wp-settings-{time}-[UID] WordPress om de weergave van uw beheerdersinterface en de voorkant van de website aan te passen. 1 jaar
_ga Google Analytics Statistieken: bijhouden en verzamelen van paginaweergaven 2 jaar
_ga_* Google Analytics Statistieken: bijhouden en verzamelen van paginaweergaven 1 jaar
rc::c reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
rc::b reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
rc::a reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
_grecaptcha reCAPTCHA Functioneel: Spam protectie sessie
wc_cart_hash_* WooCommerce Functioneel: opslaan van artikelen in een winkelwagen Sessie
wc_cart_created WooCommerce Functioneel: volgen van acties door gebruikers op een webpagina Sessie
woocommerce_items_in_cart WooCommerce Functioneel: opslaan van artikelen in een winkelwagen Sessie
woocommerce_cart_hash WooCommerce Functioneel: opslaan van artikelen in een winkelwagen 1 dag
wp_woocommerce_session_* WooCommerce Functioneel: volgen van acties door gebruikers op een webpagina Sessie
wfwaf-authcookie* Wordfence Functioneel: bepalen of de gebruiker is ingelogd 1 dag

 

 1. Cookies beheren

Je kan steeds via je webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vind je hoe je dit kan doen voor de meest voorkomende webbrowsers:

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Hou er wel rekening mee dat, als je cookies uitschakelt of niet aanvaardt, je (bepaalde delen van) de Website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.

Hou er ook rekening mee dat je niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde noodzakelijke, functionele en analytische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om de Website te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop gebruikers de Website gebruiken. Sowieso zijn de gegevens die Galerie Charlie via deze cookies verzamelt steeds anoniem.